Usługi

Dom Pomocy Społecznej  zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, edukacyjne, społeczne, religijne na poziomie obowiązującego standardu poprzez:

 • uwzględnienie stopnia sprawności psychicznej i fizycznej wychowanka;
 • zabezpieczenie wychowankowi wolności,
 • zabezpieczenie wychowankowi intymności,
 • zabezpieczenie wychowankowi godności i poczucia bezpieczeństwa;
 •  opracowanie indywidualnego planu wspierania dla wychowanka Domu oraz jego realizacja przez “pracownika pierwszego kontaktu”, w ramach zespołów terapeutyczno- opiekuńczych.

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości,

opiekuńcze polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych,

wspomagające polegające na:

 • umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
 • rehabilitacji i innych formach terapii prowadzonych w Domu,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem społecznym,

w zakresie potrzeb edukacyjnych zapewniające dzieciom:

 • pobieranie nauki, w systemie szkolnym dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym i zmaczanym,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych,
 • uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe,
 • integracja ze społeczeństwem.

Organizując życie mieszkańców oraz świadcząc usługi dla nich Dom Pomocy Społecznej uwzględnia następujące zasady:

 • podmiotowego i partnerskiego traktowania,
 • akceptacji;
 • poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności wychowanków;
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowankom na terenie placówki
 • zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowankom w trakcie zajęć organizowanych poza Domem;
 • pełnego dostępu do świadczeń zawartych w ofercie Domu;
 • aktywnego trybu życia wychowanków przez zaangażowanie w czynności życia codziennego,
 • zabawę,
 • sport,
 • naukę,
 • terapię zajęciową,
 • integracja i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym.