Zasady przyjęcia

Do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych przyjmowane są dziewczęta z niepełnosprawnością umysłową stopnia umiarkowanego, znacznego lub głębokiego i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Dom nie jest właściwym miejscem dla dziewcząt z lekkim upośledzeniem umysłowym i dominującym problemem trudności wychowawczych.

Zachęcamy rodziny do podtrzymywania kontaktu z dzieckiem, część mieszkanek spędza w domu rodzinnym święta i wakacje. Jeśli to nie jest możliwe zachęcamy przynajmniej do odwiedzania w pierwszą niedzielę miesiąca.

Formalności związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej

  1. Rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka, które z powodu swej niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i wymaga całodobowej opieki przysługuje prawo do umieszczenia go w Domu Pomocy Społecznej. Żadna instytucja nie może tego prawa kwestionować tłumacząc to np. brakiem środków w budżecie miasta (gminy) na pokrycie kosztów takiego pobytu.
  2. Rodzic (opiekun prawny) dziecka składa pisemną prośbę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania), o skierowanie dziecka do domu pomocy społecznej. Ośrodek ma obowiązek udzielić odpowiedzi na piśmie z podaniem przyczyn ewentualnej odmowy. Od decyzji służy odwołanie.
  3. Nie ma „rejonizacji” w wyborze domu pomocy społecznej. Przed dokonaniem wyboru i podjęciem formalności związanych z umieszczeniem dziecka w konkretnym domu zachęcamy rodziców do osobistego kontaktu i poznania miejsca, które brane jest pod uwagę.
  4. Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do domu pomocy społecznej i kompletuje niezbędną dokumentację. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.
  5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Domu Pomocy Społecznej, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.
  6. Miesięczny koszt pobytu w Domu Pomocy Społecznej od kwietnia 2024 roku wynosi 5030,94 zł (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 27.03.2024 r. poz. 905).
  • mieszkaniec domu (70% dochodów dziecka – jeśli dziecko posiada dochód, np. rentę po rodzicu),
  • Rodzice – zależnie od posiadanych dochodów,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

W przypadku niskich dochodów rodzice są zwolnieni z odpłatności, a cały koszt ponosi gmina. W przypadku wyższych dochodów rodzice uczestniczą częściowo w kosztach lub ponoszą pełną odpłatność. Szczegółowych obliczeń, zgodnych z przepisami, dokonuje ośrodek pomocy społecznej.