Dla kogo?

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej intelektualnie oraz osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi.

Dom przeznaczony jest dla 120 dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem, którym zapewnia się całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.

Wychowanki naszego domu są objęte opieką lekarsko-pielęgniarską, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, kinezyterapia, hydroterapia, hipoterapia, terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, pomoc zespołu opiekuńczo – terapeutycznego, pomoc psychologiczna.

Najmłodsi wychowankowie pobierają naukę w Szkole Specjalnej w Opolu do której są dowożone Busem. Dom posiada kaplicę z której wychowankowie korzystają, mają tam swoją Mszę Świętą.

Opiekunowie zwracają szczególną uwagę w pracy z wychowankiem, na coraz większe usamodzielnianie w zakresie samoobsługi, usprawnianie i uspołecznianie – integrację z otoczeniem na miarę indywidualnych psychofizycznych i intelektualnych oraz możliwości i potrzeb wychowanka.

Nasz Dom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i samodzielności, przygotowuje do życia w społeczeństwie i stwarza klimat domu rodzinnego.

Personel Domu służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski. Ludzie ci, oprócz doświadczenia mają dobre serca, i tworzą jedna rodzinę.